Müfettişlerin Çalışma Esasları - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Müfettişlerin Çalışma Esasları

Müfettişler, Başkanlıkça hazırlanan ve Bakan onayından geçen yıllık denetim programını aksatmaksızın yürütürler. 

Müfettişlerin yaptıkları görevlerde esas amaç; Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

Müfettişler bu esastan hareketle; 

  • Bakanlığın, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli olarak ulaşması, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin doğruluk ve etkinliğinin araştırılması, incelenmesi ve denetlenmesi,
  • Mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin, mevzuat hükümlerine uygun biçimde yürütülmesi, mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunların nedenlerini tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi ve Bakanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir düzeye ulaşması için ilgili mercilere önerilerde bulunulması,
  • Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi, amaçlarını göz önünde tutarlar.
  • Müfettişler, her kademedeki personele çalışmalarında ve yetişmelerinde yardımcı olurlar, başarı örneklerini ortaya çıkararak verimli, iktisadi, yol gösterici ve etkin bir denetim sisteminin yaygınlaştırmasını sağlarlar. 
  • Müfettişler görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışları ile iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gösterirler.