Büronun Görevleri - Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Büronun Görevleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bürosu, hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda Şube Müdürü ve diğer personelden oluşur. 
  • Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin, kayıt, dağıtım ve izlenmesi, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, kütüphaneye intikal eden kitap, mesleki dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, kütüphaneye ve elektronik ortama ilişkin işlemler ile elektronik ortamda ifası gereken işlemleri, tahakkuk işlemlerini ve verilen diğer işleri düzenli ve zamanında yapmakla görevlidirler.
  • Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz. 
  • Başkanlıkta ve büroda görevli olanların haberleşme, hesap ve özlük işleri ile demirbaş, arşiv ve diğer işleri de büro tarafından yürütülür. 
  • Büro personeli görevlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.